ارجنت الکترونیک در سال 1378 با هدف تامین نیازهای صنایع مختلف کشور در زمینه تهیه و توزیع انواع قطعات و تجهیزات الکترونیک و ارائه خدمات تخصصی فعالیت خود را آغاز نموده است.